1. Hjem
 2. Om oss
 3. Bærekraft

Bærekraft

Som fundament for vårt arbeid ligger FNs bærekraftsmål.

Vi har plukket ut sju mål som er særlig relevante for selskapet, og definert hva disse betyr for Elverum Vekst.

8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Elverum Vekst skal bidra til en bærekraftig kommuneøkonomi.

 • Gjennom kartlegging av kompetansebehov og felles og målrettet kommunikasjon skal vi bidra til økt sysselsetting.
 • Gjennom spisset kompetanseheving i næringslivet skal vi bidra til høyere verdiskaping i bedriftene.
 • Gjennom eget nettverk skal vi bidra til et større mangfold i styrer- og lederverv. (Se generelle oppgaver, styreverv)

9. Industri, innovasjon og infrastruktur

Elverum Vekst skal bygge solid infrastruktur og bidra til å fremme inkluderende og bærekraftig produksjon og innovasjon

 • I egne planer og prosjekter skal EV sørge for bærekraftig infrastruktur, særlig i form av fornybare energibærere og varige og robuste VVA-løsninger, samt å utnytte eksisterende infrastruktur.
 • I samarbeid med Klosser Innovasjon skal EV bidra til synergier og innovasjoner i og mellom lokalt og nasjonalt næringsliv.
 • EV skal prioritere bistand til bærekraftig produksjon.
 • Ved kunnskapsdeling og –formidling skal EV støtte det lokale næringslivet i den bærekraftige omstillingen, med mer effektiv bruk av ressurser og mer utstrakt bruk av rene og miljøvennlige teknologiformer og produksjonsprosesser.

11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Elverum Vekst skal være en viktig pådriver for at Elverum skal utvikle seg til en bærekraftig by.

 • I egne planer og prosjekter skal vi sørge for god tilrettelegging for bærekraftig mobilitet (gange, sykkel, kollektiv), grønne korridorer og rikt biologisk mangfold, tilrettelegging for fellesskaps- og deleløsninger, samt et mangfold av ulike, gode boligalternativer.
 • Elverum Vekst skal gjennom innspill og dialog bidra til et levende og livskraftig sentrum, med god helhet, sammenheng og flyt mellom tilbud og attraksjoner.

12. Ansvarlig forbruk og produksjon

Elverum Vekst skal være en pådriver for ansvarlig forbruk og produksjon.

 • Gjennom dialog med handelsstanden skal EV bidra til bevissthet om risiko og muligheter, og bistå ved omstilling til sirkulære forretningsmodeller
 • Elverum Vekst skal Miljøfyrtårnsertifisere egen virksomhet. (Se generelle oppgaver og utviklingsarbeid)
 • Elverum Vekst skal bidra til økt kjennskap og stolthet om lokale produkter
 • Elverum Vekst skal støtte opp om aktivitets- og opplevelsesbasert turisme.

13. Stoppe klimaendringene

Elverum Vekst skal bidra med kompetanse om hva som kreves for å begrense og møte klimaendringene.

 • Gjennom deltakelse i Klimapartner Innlandet skal EV bidra til reduksjon i klimagassutslipp, både gjennom egen aktivitet og gjennom rådgivning og utvikling i samarbeid med andre aktører.
 • Gjennom seminarer og workshops skal EV bidra med relevant kunnskapsformidling.
 • I egne prosjekter skal EV jobbe for betydelig reduksjon i klimagassutslipp sammenlignet med tradisjonelle prosjekter.

15. Liv på land

 • Gjennom egne planer og prosjekter skal EV være et forbilde for bærekraftig utbygging som tar økologiske forhold på alvor.
 • Som formidler av støtteordninger skal EV bidra til å støtte opp under bærekraftige initiativ og løsninger
 • Elverum Vekst skal være en aktiv støttespiller for initiativ som fremmer liv på land
 • Elverum Vekst kan bistå ved arrangementer som bidrar til opplysning om viktige tiltak for å bevare naturlig mangfold

17. Samarbeid for å nå målene

Elverum Vekst skal være initiativtaker til dialog og samhandling, og skal være tydelig og inkluderende i sin kommunikasjon.

 • Gjennom aktiv deltakelse på ulike nettverksarenaer skal EV være et bindeledd mellom næringslivet og det offentlige.
 • Gjennom dialog og aktiviteter med innbyggerne skal EV bidra til større engasjement og forståelse mellom innbyggere og kommune.
 • Gjennom samarbeid med Innovasjon Norge, Klosser Innovasjon, regionrådet, Innlandet Fylkeskommune og andre i virkemiddelapparat skal EV bidra til nye samarbeid for morgendagens løsninger.
 • Gjennom presis kommunikasjon skal EV bidra til en felles historie og et felles fremtidsbilde.