1. Hjem
 2. Næring
 3. Elverum kommunes næringsfond

Elverum kommunes næringsfond

Næringsfondet tilføres årlig ca. kr. 4-500.000,-. Tildeling fra fondet skjer fortløpende etter innvilget søknad.


Retningslinjer for bruk og forvaltning av Elverum kommunale næringsfond

Næringsfondet tilføres årlig ca. kr. 4-500.000,- i form av årlige konsesjonsavgifter, renter og annen avkastning av fondskapital. Den årlige avkastningen kan benyttes til tilskudd.

Formål

Formålet med Elverum kommunale næringsfond er å styrke næringsutvikling og sysselsetting.

Næringsfondet skal brukes til tiltak med formål å fremme næringsutvikling gjennom kommunal tilrettelegging eller som støtte til nyetableringer og videreutvikling av eksisterende bedrifter. Midler fra næringsfondet gis som tilskudd eller benyttes til strategiske investeringer og til utgifter i arbeid med næringsutvikling ellers.

Eksempler på prosjekter som kan støttes fra næringsfondet:

 • Bedriftsutvikling, f.eks. opplæring, produktutvikling, markedsføring, markedsundersøkelser
 • Samarbeidsprosjekter mellom flere bedrifter
 • Utredninger/analyser som bidrar til næringsutvikling
 • Fellestiltak stedsutvikling og reiseliv

Eksemplene er ikke uttømmende.

Prosjekter som støttes skal være i tråd med mål og prioriteringer i kommuneplan og strategisk plan for attraktivitet. Særlig bør følgende kriterier vurderes ved behandling av søknader:

 • Søknadens relevans opp mot kommunale planer.
 • Forankring og samarbeid.
 • Gjennomføringskapasitet - søkers kapasitet og kompetanse.
 • Kostnadseffektivitet.
 • Prosjektets/tiltakets umiddelbare resultater.
 • Prosjektet/tiltakets langsiktige effekt.
 • Prosjekter som legger til rette for miljøvennlig utvikling og grønne arbeidsplasser vil normalt prioriteres
 • Ut over dette kan midler i næringsfondet benyttes til finansiering av kommunale tiltak som følger av strategisk attraktivitetsplan.

Det kan ikke gis støtte til betjening av gjeld eller til løpende drift av bedrifter eller kommunen. Det vil normalt ikke gis støtte til virksomhet som mottar betydelige overføringer over statsbudsjettet. Fysiske investeringer kan som hovedregel ikke støttes.

Forvaltning av fondet

Kommunestyret er forvaltningsmyndighet for næringsfondet.

Formannskapet er fondsstyre, og avgjør saker etter innstilling fra kommunedirektøren. Elverum Vekst AS er saksbehandler.

Søknader behandles fortløpende.

Maksimalt tilskudd

Det vil normalt ikke ytes tilskudd over kr. 200.000 til enkeltprosjekter.

Tidsfrist

Tildelt støtte må brukes innen ett år fra vedtaksdato. Det kan imidlertid søkes om utsettelse på inntil ett år. Kommunedirektøren har fullmakt til å avgjøre søknader om forlenget frist for gjennomføring av søknader som er innvilget av formannskapet.

Støttevilkår

Samlet finansiering fra fondet til private næringstiltak skal som hovedregel ikke overstige 50% av det totale kapitalbehov for et prosjekt.

Maksimal støtte må ligge innenfor den maksgrense EØS-avtalen setter til ett og samme formål i én og samme bedrift en treårsperiode. Bedrifter som mottar støtte fra næringsfondet plikter å opplyse om dette ved søknad om eventuelle ytterligere støtte fra offentlige midler innen utløpet av treårsperioden. (Det vises til EØS-avtalens regelverk for offentlig støtte, reglene for bagatellmessig støtte.)

Forvaltning og saksbehandling

Vedtak om avslag på søknad om støtte er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2, som kan påklages til klagenemda. Vedtak om bruk eller ikke-bruk av fondsmidler er også gjenstand for lovlighetsklage etter kommuneloven § 59.

Se bruksanvisning på hvordan søke gjennom regionalforvaltning.no - på videoen under.

Søk her i regionalforvaltning

Siste nytt