1. Hjem
  2. Aktuelt
  3. Elverum og Åmot kommuner med nær fulltegnet beredskapskonferanse i Oslo

Elverum og Åmot kommuner med nær fulltegnet beredskapskonferanse i Oslo

Den nasjonale beredskapskonferanse i Oslo 6. februar er nesten fulltegnet. Her er styrket beredskap i lokalsamfunn og bedrifter over hele landet er tema.

Sylvia Brudstad

Over 100 personer innenfor beredskap og legemiddelproduksjon er nå påmeldt til en beredskapskonferanse i Oslo 6. februar, der nye grep og løsninger for en styrket beredskap i lokalsamfunn og bedrifter over hele landet er tema.

Sylvia Brustad er prosjektleder for arbeidet med etablering av et Norsk senter for beredskap og helseindustri i Elverum og Åmot, og beredskapskonferansen arrangeres i samarbeid med LO, Norsk Industri, Industri Energi og SIVA. Hun er ansvarlig for konferansen og regner med fullt hus på konferansedagen.

Østerdalens naturlige utgangspunkt

Ideen om et Norsk senter for beredskap og helseindustri tar utgangspunkt i at Åmot og Elverum kommuner har flere fagmiljøer som jobber med krise- og beredskapsarbeid og legemiddelproduksjon: Forsvaret og Østerdal Garnison, Høgskolen i Innlandets krise- og beredskapsutdanning og legemiddelprodusenten CURIDA med fabrikk i Elverum. I tillegg har prosjektet et bredt samarbeid med aktører som Innlandet Fylkeskommune, Statsforvalteren i Innlandet, LO, NHO, Industri Energi og Legemiddelindustrien. Elverum og Åmot kommuner har også lang erfaring med sivilt-militært samarbeid.

-Vi lever i urolige tider. Flere kriser, trusler og konflikter må møtes med bedre beredskap, og medisinmangelen i Norge er allerede en alvorlig helseutfordring, sier prosjektleder Sylvia Brustad.

Hun sier videre at arbeidet for et nasjonalt senter er mer aktuelt enn noen gang, blant annet fordi Forsvarskommisjon, Totalforsvarskommisjonen og Koronakommisjonen anbefaler at Norge forsterker beredskapsarbeidet og tryggheten for leveranser av medisinsk utstyr og legemidler. -Dette er svært viktige signaler til regjeringen om at Norge trenger et betydelig løft på beredskapsområdet som følge av den internasjonale utviklingen vi ser, sier Brustad.

Et senter for forsterket beredskap

Målet for et senter er konkrete leveranser inn i de nasjonale ambisjonene for forbedret og forsterket beredskap over hele landet, slik det har kommet sterke anbefalinger om fra flere hold de siste par årene. Merverdien av et slikt senter ligger i at det kan gjennomføres regionale fagsamlinger/kurs, veiledninger av ansatte, regionale og lokal scenarioutvikling, øvelser og evalueringer med ansatte i kommuner og bedrifter som har et behov for mer kunnskap og utvikling av enda bedre beredskapsevne i sine organisasjoner.

Med bedre nettverk og mer samhandling mellom bedrifter og kommuner kan slike begrensede ressurser i større grad utvikles sammen og støtte hverandre når lokale hendelser og kriser oppstår. Erfaringer fra beredskapsarbeid og ekstremværet “Hans” høsten 2023 viste at noen kommuner etter relativt kort tid fikk kapasitetsutfordringer i sine lokale krisestaber. Med mer samarbeid og nettverk over kommunegrenser kan det skapes mer robuste og utholdende beredskapsløsninger der lokalt trente krisestaber støtter hverandre og avløser hverandre over kommunegrenser.

-I tillegg mener vi at norsk helseberedskap må forsterkes ved at Norge blir en del av et nordisk og europeisk produksjonsmiljø av kritisk viktige legemidler, understreker Sylvia Brustad. -Legemiddelprodusenten CURIDA i Elverum kan og bør være en av flere slike viktige produsenter i framtida, slik at vi blir mindre sårbare mot forsinkelser eller stans i leveranser fra Asia. -Dette er meget viktig, og jeg mener faktisk at helseindustrien har et minst like stort potensiale som batteriproduksjon i Norge, sier Brustad.

Lokale behov for økt innsats

Høsten 2023 hadde prosjektet som Sylvia Brustad leder en møteserie med 10 kommuner og 6 bedrifter og organisasjoner i Innlandet. Denne møteserien med kommunedirektører, ordførere, beredskapsrådgivere og ledere i bedrifter og organisasjoner avdekket et behov på beredskapsområdet som ikke blir dekket tilstrekkelig i dag. Beredskapsrådgivere i delte stillinger har begrensede muligheter for satsinger på forbedringer, og flere kommuner og bedrifter melder at de savner et regionalt nettverk og mer samarbeid for beredskapsutvikling, som et tillegg til det gode beredskapsarbeidet som formidles av Statsforvalteren og DSB, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Neste post på programmet for prosjektet er beredskapskonferansen i Oslo i februar, der det nå er få ledige plasser igjen.

-Den store interessen for konferansen illustrerer med all tydelighet hvilken oppmerksomhet det nå er på beredskap og legemiddelberedskap i Norge, avslutter Sylvia Brustad. Nå er målet at arbeidet for et Norsk senter for beredskap og helseindustri skal gjennomføre småskala fagsamlinger og øvelser i samarbeid med eksterne partnere i løpet av 2024, og at et senter kan etableres med bakgrunn i den planleggingen og de erfaringene som nå gjøres.

KONTAKT: Prosjektleder Sylvia Brustad, sb@brustadutvikling.no – 916 17177